GENEALOGIA potomków Władysława Korwin-Piotrowskiego

z guberni litewsko-wileńskiej.

[skrócona]

 

powrót do linii genealogicznych

 

 

 

 

 

Wypis z Ksiąg Szlacheckich Guberni Litto Wilenskiey [litewsko-wileńskiej]

 Wywodu Familii Urodzonych

Piotrowskich

Herbu                                     Korwin

 

 

 

Wroku tysiąc osmsett Dziewiętnastego Miesiąca Decembra Osiemnastego dnia  -

Przed nami Mikołaiem Abramowiczem pełniącym Obowiązek Marszałka Gubernskiego powiatowym wileńskim marszałkiem kameriunkrem Jego Cesarskiey mości kawalerem prezyduiącym Deputatami ze wszystkich powiatow guberni Litto wileńskiey do przyimowania y roztrząsania wywodow Szlacheckich Obranymi Złożony został wywod Rodowitości Szlacheckiey Familii UUch: Piotrowskich /:herbu Korwin:/ przez ktory gdy się okazało ze ta familia od dawnych czasow Zaszczycona prerogatywą Szlacheckiemu Stanowi właściwą przy zlozeniu Dowodow swey Rodowitości Szlacheckiey - w Deputacyi wywodowey Litto Wileńskiey w Roku 1807 Julli 9 dnia otrzymała legitimacyę Swey Szlachetności w ktorey między innemi pomieszczony iest Franciszek Władysławowicz Piotrowski, lecz gdy o potomstwie onego niewiedząc nieumieściła nalinii Genealogiczney y dlatego Dekretem niezostali zaieci Synowie. Synowie Zatem onego Marcin y Teodor Piotrowscy bez sytuacyi y bez przyzwoitego oświecenia zostawieni samemu slepemu trafowi w rozne strony na usługi rozeszli się, a potem na gospodarkach y Arędach osiedli y potomstwo liczne spłodzili - od nikogo nie będąc o porządku swey Rodowitości Szlacheckiey dotknięci mniej ten kleynot wazyli lecz gdy mądre prawodawstwo pod berłem panowania Rosyi zwracając do porządku byt każdego człowieka przeznaczyło każdemu obiór wlaściwej klassy na ten cel szlachetnie urodzonym Nayłaskawiey nadana została gramota. Piotrowscy dziś idący do wywodu obłąkani y w nieświadomości zostając o onych przodkach y całej swey Generacyi udali się do swey Familii - jako naybliższy wiekiem krwi iedney złączeni dostoieństwie Szlacheckim iako wyzey Zacytowany Dekret stwierdził - ulegitymowaney - którzy  to potomek Benedykt Piotrowski pomocnik byłych  ……. znaiąc dobrze rozgałęzienie się swey Familii y okoliczności na których oni zostali opuszczeni na wywodzie czynionym w R. 1807 Julii (lipca) 9 dnia iako wym. wyrokiem wywodowym teraz, napomniony Benedyktt Piotrowski ulegitymowany wydał Imć. Panom Piotrowskim wywodzącym się teraz Dokumentt przy…….. Familiyny w następney treści pisany - z którego się odkryło iż:

Franciszek Władysławowicz Piotrowski - miał Synow 2ch : Marcina y Teodora.

Marcin spłodził Synow 4 ch : Symona, Wawrzyńca, Stanisława y Antoniego do wywodu y Dyplomy wywiedzioney Familii Piotrowskich łgiczączych się - Symon ma Synów 2ch : Joachima y Augustyna,  Wawrzyniec iuż niezyiący zostawił Synów 2ch : Justyna y Marcina, Stanisław miał Synów 2ch : Józefa y Wincentego, Antoni - nieżeny.

Teodor, brat Marcina Spłodził Synow 5ciu : Jakuba, Piotra, Michała, Marcina y Antoniego. Jakub spłodził Synów 32ch : Antoniego, Jana y Jozeffa. Piotr Spłodził syna Michała. Michał nieżyiący zostawił syna iednego Mateusza. Marcin spłodził Synow 4ch,  to iest: Justyna, Eliasza, Jozeffa y Jana. Antoni niezyiący zostawił synow 3 ch : Piotra, Michała y Kazimierza.

Z Marcina zatem 4 Synowie a z Teodora pięciu do wywodu przediębiorących się, ze istotnie dla Benedykta Piotrowskiego są w linii wypadaiącego ….

 

…….- nadto ieszcze metryki uprzednie odżyły - iakoto na Jakuba syna Teodora 1757 Julii 25go - na Jana syna Jakuba 1787 Maia 6, na Jozeffa syna Jakuba 1795 Maia 19…..

 

...Na fundamencie przeto takowych zaprodukowanych dowodow rodowitości Szlacheckiey Familii Uuch Piotrowskich probuiących - My, Marszałek Zastępuiący Gubernskiego y Deputowani powiatowi stosownie do przepisów w Dyplomacie pod R. 1785 Najłaskawiey Szlachcie Nadanym wyrażonych - niemniey tez pilnieyszych prawideł w Ukazach z Rządzącego Senatu Rzadowi guberbskiemu Litto wileń. przesłanych Familię UUch Piotrowskich wywodzących się a mianowicie:

 

 Symona z synami Joachimem [i] Augustynem,

Wawrzyńca z synami Justynem  [i]   Marcinem,

Stanisława z synami z synami Jozeffa  [i] Wincentym - Marcinowiczow [tzn. potomków Marcina],

Antoniego z synami Piotrem, Michałem y Kazimierzem,

Jakuba z synami Antonim, Janem y Jozeffem,

Michała y Tadeusza Piotrowiczów

y Jozeffa [i]  Jana  Marcinowiczów Teodorowiczów Piotrowskich

za rodowitą starozytną Szlachtę polską uznaiemy.

 

Ogłaszamy i onych ................................ 1801 Maia 5 R. nastałego do ksiąg szlacheckich Gubern. Litti wileń. klassy 1 zapisuiemy.

Działo się na Sesyi Deputacyi wywodowej Gubern. Litto Wileńskiey. Jakowy wypis pod pieczęcią Zgromadzenia Szlacheckiwgo stronie potrzebuiącey inst. wydano.

Zastępca Gubernskiego wileński pttwy [powiatowy] Marszałek Dworu Jego Cesar. Mości kamerunkier y kawaler Mikołay Abramowicz - Kazimierz Walentynowicz Deputt. Wileń.: Aloizy Stawiński ...................: Syrm Bocki - wil.:.............:Adam Jurasz Tilgo: Sekretarz Sta. Cykowicz................................ Prawt: Strumiłlo. Reg.: Adam Baranowicz - ...........

                                               w Dniu .....1820 .....30.

[wykropkowanych fragmentów Wywodu nie udało mi się odcyfrować]

 

Drzewo genealogiczne od Władysława Korwin-Piotrowskiego z Litwy.

 

Protoplasta

2 pokolenie

3 pokolenie

4 pokolenie

5 pokolenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władysław

(ok.1680 - ok.1755)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciszek

(ok.1705 - ok.1785)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin

(ok. 1730 - ok. 1795)

 

Szymon

(ok.1755 - ok.1830)

Joachim

(ok.1780 - ok.1855)

August

(ok.1782 - ok.1858)

 

Wawrzyniec

(ok.1759 - ok.1840)

Justyn

(ok.1785 - ok.1850)

Marcin

(ok.1787 - ok.1859)

 

Stanisław

(ok.1765 - ok.1850)

Józef

(ok.1790 - ok.1860)

Wincenty

(ok.1795 - ok.1850)

Antoni

(ok.1770 - ok.1850)

bezżenny

 

 

 

 

 

 

 

Teodor

(ok. 1735

- ok. 1800)

 

 

 

Jakub

(1759 - ok.1835)

Antoni

(ok.1784 - ok.1848)

Jan

(1787 - ok.1865)

Józef

(1795 - ok.1870)

Piotr

(ok.1760 - ok.1838)

Michał

(ok.1785 - ok.1850)

Michał

(ok.1765 - ok.1840)

Mateusz

(ok.1790 - ok.1865)

 

 

Marcin

(ok.1770 - ok.1845)

Justyn

(ok.1795 - ok.1860)

Eliasz

(ok.1797 - ok.1870)

Józef

(ok.1800 - ok.1875)

Jan (ok.1805 - ok.1880)

 

Antoni

(ok.1775 - ok.1840)

Piotr (ok.1797 - ok.1876)

Michał

(ok.1799 - ok.1885)

Kazimierz

(ok.1802 - ok.1884)

 

 

powrót do linii genealogicznych