Stanisław Henryk Korwin-Piotrowski.

Z linii genealogicznej potomków Bernarda.

 

Powrót do SYLWETEK

 

Przebieg służby wojskowej.

[opracowanie własne na podstawie Odpisu nr 1360 z 6.06.1923 w Kancelarii

Notarialnej Antoniego-Józefa Knolla, tekst skrócony, ewidentne błędy poprawione - W.A.C.]

 

1.     Szarża, imię, imię ojca i nazwisko: Porucznik Stanisław Henryk Korwin-Piotrowski, syn Aleksandra Korwin-Piotrowskiego.

2.     Stopień służbowy: Młodszy oficer 2-giej Baterji.

3.     Ordery i odznaki służbowe: Order Św. Anny 4-go stopnia z napisem „Za waleczność”, order Św.  Stanisława 3 klasy z mieczami i kokardą, order Św. Anny 3 klasy z mieczami i kokarda, order Św.  Stanisława 2 klasy z mieczami.

4.     Data urodzenia: w 1890 roku Października 2-go.

5.     Z jakiego stanu pochodzi i w jakiej guberni się urodził: Ze szlachty dziedzicznej m. Warszawy, urodzony w Warszawie.

6.     Jakiego wyznania: Rzymsko-Katolickiego.

7.     Gdzie się wychował: Skończył 1-sze Gimnazjum męzkie w Wilnie  w 1908 r. i wyższe kursa Handlowe M. W. Pobiedzińskiego w Petersburgu w 1912 r. Skończył przyśpieszony kurs Tyfliskiej Szkoły Wojennej z I stopniem.

8.     Otrzymane pobory służbowe: podług stopnia służbowego.

                            Czytał: porucznik Stanisław Henryk, syn Aleksandra Korwin-Piotrowskiego.

 

 

Przebieg służby:  Wstąpił do służby jako ochotnik I-szej kategorji do 19-go Archangielogrodzkiego pułku dragonów 1914 r. lipca 29. odkomenderowany do Twerskiej Szkoły Kawaleryjskiej dokąd przybył 1914 r. 8 grudnia. Z powodu braku wolnych miejsc w Twerskiej Szkole Kawaleryjskiej odkomenderowany do Tyflijskiej Szkoły Wojskowej dokąd przybył 1914 r. 15 grudnia. Zaliczony w poczet junkrów szeregowców 1914 r. 15 grudnia. Kapralem /porte epee junkrem/ 1915 r. 4 maja. Po ukończeniu 6 miesięcznego przyspieszonego kursu Najwyższym Rozkazem mianowany chorążym z przydzieleniem do służby w 16 pułku piechoty 1915 r. 1 czerwca. Przybył na miejsce przeznaczenia 1915 r. 15 czerwca. Przydzielony do 16 p. Kozaków Kubańskich 1916 r. 27 lutego. Przydzielony do 76 p. piechoty Kubańskiego 1916 r. 21 września. Mianowany Adjunktem oficerskich kursów powtórnych przy korpusie armji 1916 r. 21 grudnia. Przydzielony do 12-go Ciężkiego Dywizjonu Artyleryjskiego 1917 r. 17 lutego. Przybył i został mianowany młodszym oficerem 3 baterji 1917 r. 19 lutego. Stosownie do rozkazu VII Armji odkomenderowany do 38 Agronomocznego oddziału na roboty tyłowe dla obsiewu Galicji 1917 r. 19 kwietnia. Rozkazem Najwyższym awansowany na Podporucznika 1916 r. 5 lutego. Rozkazem Najwyższym za wysługę lat awansowany na Porucznika 1916 r. 21 września. Był przedstawiony do awansu na podkapitana sztabowego 1917 r. 25 listopada.

Po wyzwoleniu gub. podolskiej od bolszewików wstąpił jako ochotnik do Komendantskiej Kompanji Oficerskiej w m. Bracławiu 1919 r. 15 października. Przetranslokowany na służbę do 4 Oddzielnego Haubicznego Dywizjonu, dokąd przybył 1920 r. 3 stycznia. Przybył na służbę14 lutego. Rozkazem baterji nr 29 - bateria wchodzi w sklad 2-go Ciężkiego Dywizjonu Artyleryjskiego pod nazwą 3 baterji. Rozkaz Artylerji 2 Korpusu Armji r.b. nr 003/sek/ 1920 r.  27 kwietnia. Odesłany do rozporządzenia Dyżurnego generała Sztabu Głównodowodzącego Siłami Zbrojnymi Południa Rosji w celu translokacji do Armii Polskiej stosownie do rozkazu Głównodowodzącego S.Z.P.R. z dnia 2 maja r. b. Nr 3096 1920r. 11 maja. /M.P./ W zast. Dowódcy baterji Kapitan: /podpis nieczytelny/. Referent Sztabs-Kapitan: /podpis nieczytelny/. Nr 116.

POBYT POZASŁUŻBOWY: Z urlopu do czasu zostania oficerem - nie korzystał. W niewoli - nie był. Kawaler. Nie posiada majątku osobistego. Karom nie podlegał.

Brał udział w wyprawach i walkach przeciwko Austrjakom i Niemcom i przeciw Turkom od 29 lipca 1914 r. do 18 kwietnia 1917 r. W składzie 19 Archangielogrodzkiego pułku dragonów  w walkach przeciwko Niemcom od 29 lipca 1914 r. do 8 grudnia 1914 r. Podczas bitwy przy m. Smorgoń w składzie 16 Kubańskiego Pułku Kozaków od 27 lutego 1916 r. do 21 września 1916 r. W składzie 16 Mingrelskiego Pułku Piechoty przeciwko Turkom od 15 czerwca 1913 r. do 25 lutego 1916 r. W składzie 12 Ciężkiego Artyleryjskiego Dywizjonu od 17 lutego 1917 r. do 18 kwietnia 1917 r. Przeciwko bolszewikom w walkach pod m. Bracław w składzie Komandantskiej Kompanji Oficerskiej od 15 października 1919 r. do 8 grudnia 1920 r. W bitwie przy jeziorze Wan został ranny w okolicę podżebrową, w bitwie pod m. Smorgoń został ranny w prawy policzek i kontuzjowany w głowę. Był ewakuowany do m. Kijowa. Szczegółowych poruczeń z rozkazu Najwyższego Wodza poza swojemi zwykłemi obowiązkami służbowymi z rozkazu przelożonej Władzy nie otrzymał. W służbie tego ober-oficera nie było okoliczności pozbawiających go prawa do otrzymania odznaczeń i nagród bezzarzutnej służby lub oddalających termin do wysługi, takowego nie było.

Dowódca 1-go Oddziału Ciężkiego Haubicznego Dywizjonu Pułkownik /-/ Burzyński.

Adjunkt Dywizjonu Porucznik /-/ Truchmanow. /M.P./

Dnia kwietnia 1920 r. Na odpisie rosyjskim figuruje pieczęć okrągła Nacz. Dtwa. Odz. II

Sztabu i podpis Adjunkta Oddziału II w zastępstwie z datą 14.8.1920 r.

Tekst tłomaczenia z odpisem w rosyjskim języku na język polski jest prawdziwym, co

stwierdzam. /-/ Wołągiewski Kpt. Dowódca 3 Baterji Pułku Motor. Art. Najc. /M.P.

Pieczęć okrągła: Pułk Motor.Art.Najcięższej W.P./.

Repertorjum No =1360 dnia szóstego czerwca roku tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego ja, niżej odpisany, ANTONI-JÓZEF KNOLL,  Notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądów Pokoju m. st. Warszawy, mając kancelarję w Warszawie, przy ulicy Żórawiej pod No 5/1628, zaświadczam zgodność powyższego odpisu z dokumentem okazanym mi przez Stanisława Korwin-Piotrowskiego, zamieszkalego w Warszawie przy ulicy Królewskiej pod No 33.-

Przy sprawdzaniu zgodności odpisu z okazanym mi dokumentem, w tym ostatnim żadnych poprawek, skrobań, zakreśleń wyrazów ani jakichkolwiek osobliwości nie znalazłem.

         Pieczęć okrągła z orłem i napisem częściowo nieczytelnym: „ANTONI JÓZEF KNOLL N…….. w Warszawie”. 

Podpis nieczytelny /Ant. J. Knoll Motariusz/

 

Do góry

 

Powrót do SYLWETEK