Linia genealogiczna od Karola, wnuka Tomasza protoplasty.

( uzupełnienie do  „Linii protoplasty Tomasza Korwin-Piotrowskiego” )

 

                                                                       Powrót do linii genealogicznych

 

1.Tomasz ( ok. 1648 - ok.1702 ) + N.N. Ich synowie: Józef, Samuel i Jan.

 

2. Józef ( ok. 1675 - ok. 1750 ), wojski czernihowski ( od 1700 ), wojski wileński ( od 1714 ), podwojewodzi wileński ( 1727 – 1729 )

          + 1. żona Benedykta Tymińska. Ich synowie: Karol, Franciszek i Maciej.

    + 2. żona Maryanna z Sasinów ( w 1737 r. Józef zapisał jej folwark Wołki w prezencie

   ślubnym).

„…SASIN (Sasinas) herbu Jastrzębiec. Pochodzili z Mazowsza. Przez wieki dziedziczyli

 dobra Syrmież w powiecie Oszmiańskim. 31 sierpnia 1820 roku uznani zostali przez

 heroldię Wileńską za rodowitą i starożytną szlachtę polską ( CPAHL, f.391, z. 1, nr 1553,

 s. 271-272; f. 391, z. 4. nr 2524 ). Tomasz Święcki ( Historyczne pamiątki znamienitych

 rodzin i osób dawnej Polski, t. II, s. 71 ) podawał: >> Sasin, kasztelan wyszogrodzki,

z synem swoim w roku 1395, w wojsku Zygmunta, cesarza, potykając się z Bajazetem,

poległ na placu. Sasin przez Władysława Jagiełłę oblężony w zamku drohickim był tam

starostą księcia mazowieckiego<<…” 

- pisze w „RODACH…”, t. V, s. 15-16 prof. Jan Ciechanowicz.

 

 

3a. Karol ( ok.1705– ok.1795 ) wojski czernihowski ( 1730  - 1745 ) + Bogumiła Sawicka.

      Ich syn Franciszek.

 

            4. Franciszek ( 1749 – ok. 1824 ). Majątek Stryszańskie sprzedał Sulistrowskiemu.

+ Anastazja. Ich syn Jan.

 

                        5. Jan ( 1786 – ok. 1861 ). Regent Sądów Granicznych powiatu Wileńskiego

    ( od 1818 r. ) + Anna Wierzbicka. Ich synowie: Cezary Dominik Konstanty

    i Juliusz Leopold Marek ( 3imienni ).

 

            6a. Cezary Dominik Konstanty ( 1823 – ok. 1899 ) + Maria

      Markiewicz. Ich synowie: Jan Paweł i Mieczysław Marcin.

            7a. Jan Paweł ( 1871 – 1945 ).

            7b. Mieczysław Marcin ( 1874 – 1940 ).

 

            6b. Juliusz Leopold Marek ( 1827 – 1900 ) + Wiktoria Glincewicz.

                  Ich synowie: Antoni i Jan Ignacy.

                        7c. Antoni ( 1847 – ok. 1936 ) + Karolina Arcimowicz.

                              Ich syn Kazimierz.

                                   8a. Kazimierz ( 1870 – ok. 1939 ).

 

                        7d. Jan Ignacy ( 1849 – ok. 1941 ) + Teofila Żeromska.

                               Ich synowie: Józef Stefan i Stanisław.

                                   8b. Józef Stefan ( 1877 – ok. 1946 ).

                                   8c. Stanisław ( 1878 – ok. 1943 ).    

 

 

 

 

 

Źródła:

-          poz. 1 i 2 - Wywód Korwinów Piotrowskich herbu Korwin z 27.02.1817 r. przeprowadzony w Guberni Mińskiej:

 

„…1.- W Pierwszym pokoleniu Że Urodzony Tomasz Piotrowski przybywszy

        z Mazowsza w Powiat Brasławski zaszczycaiąc się wolności Szlacheckiey Prorogatywą

osiadł gdzie Possyduiąc Dobra Ziemskie wszelkie obowiązki Prawem Rycerskiemu Stanowi

 równie też i Obywatelom przepisane dopełniał

2.       w Drugim Pokoleniu że zostawił Synów trzech Józefa Woyskiego i Pisarza Grodz. Wileń.: Samuela i Jana…”

 

I pokolenie

II pokolenie

Tomasz

1648 r.

protoplasta rodu

Józef

Samuel

Jan

 

 

-          poz. 3 - Testament Benedykty Tymińskiej ( żony Józefa, syna Tomasza )                

-              z 10.03.1731 roku:

-           

„ Z Testamentu

 

Śp

     Jeymć Pani Benedykty

Korwinowey Piotrowskiey

Woyskiey i Pisarzowey Grodz: W[ojewództw]a Wileńskiego

 

Roku Tysiąc Siedmset Ośmdziesiątego  Siódmego Miesiąca Decembra Piątego Dnia

 

Przed Aktami Ziemskiemi Wa Miń[skieg]o y przede mną Stanisławem Wańkowiczem 

Sądowym Przysięgłym Regentem stawaiąc obecnie Im Pan Jerzy Kostka Rot[mistrz] Oszm[iański]

Testament Śp Jeym Pani Benedykty Korwinowey Piotrowskiey Woyskiey

y Pisarzowey Grodz[kiey] Wileńskiey ad acta podał, którego słowa następne.

W Imię Oyca y Syna y Ducha Świętego Amen.

Ponieważ każdy Człowiek żyjący podległy iest nieuchybionemu Dekretowi

Boskiemu Śmierci a zatym y Ja Benedykta Tymińska Józefowa Piotrowska Woyska

y Pisarzowa Grodz[ka] Wileńska będąc z woli Stwórcy Przedwiecznego chorobą

ciężką nawiedzona y nie maiąc nadziei przy moich podeszłych leciech powrócić do

zdrowia postanowiłam po krótce zrobić y uczynić Testamentowe moie rozporządzenie

względem Duszy, ciała y fortuny moiey co też y stanowię naprzód Duszę moią

grzeszną Przenaydroż[szą] męką Zbawiciela Świata odkupioną Tróycy Świętey

polecam y oddaię Suplibuiąc do Jego Niedostępnego Maiestatu aby za Przyczyną

Nayświętszey Boga Rodzicy Maryi Panny y Wszystkich Świętych odpuściwszy

wszystkie grzechy moie oną do Chwały Swoiey Świętey przyiąc raczył. Ciało moie

grzeszne według Obrzędu Chrześciańskiego ma bydź przyzwoicie pogrzebione bez

 wszelkiey Pompy i okazałości Światowey za staraniom moiego miłego męża Im Pana

 Józefa Korwina Piotrowskiego Woyskiego Pisarza Grodz[kiego] Wileńsk[iego]

Maiętność moią wieczystą w Woi[ewódz]twie Mińskim leżącą po Dobrodzieiu Stryiu

moim Śp Im Panu Mikołaiu Tymińskim Czeszniku Mińskim na mnie Spadłą, Hudy

nazwaną z należącym do niey poddaństwem y wszelkimi przynależnościami zapisuię

do Żywota pomienionemu mężowi miłemu Im Panu Józefowi Korwinowi

Piotrowskiemu Woyskiemu y Pisarzowi Grodzkiemu Wileńskiemu a po ustałym Jego

 dożywociu przeznaczam oną dla Synów moich miłych z tymże mężem spłodzonych

Karola, Franciszka i Macieia Korwinów Piotrowskich . Co się zaś tycze Maiętności

Piotrowa alias Norzycy przez nas z pomienionym mężem moim nabytey y wspólnie do

nas należącey to y na tey połowie dożywoicie dla męża moiego Im Pana Józefa

Korwina Piotrowskiego Woyskiego Pisarza Grodz[kiego] Wileńskiego zapewniam.

Na tym kończąc tę moie krótkie rozporządzenie  zostawuię resztę do woli  

 i uwagi miłego męża moiego któremu dziękuiąc za iego szczere ku mnie przywiązanie

 y szczerey miłości żegnam y obliguię aby pamiętać chciał na Duszę moią. Żegnam też

y błogosłowię Dziatki moie miłe obowiązuiąc aby żyli z Sobą w zgodzie y miłości Braterskiey

 y nie zapominali o Duszy moiey.

    Żegnam na ostatek wszystkich Krewnych Znajomych Somsiadów y

 Przyiaciół moich y Takowe moie ostateczne rozporządzenie.

Przy Świadectwie ustnie i oczewisto ode mnie Uproszonych Ichm Panów

Pieczętarzów Własnoręcznie podpisuię.

Roku Tysiąc Siedmsetnego Trzydziestego Pierwszego

M[iesi]ąca Marca Dziesiątego Dnia.

 

 

U tego Testamentu podpisy rąk tak Samey Aktorki iako y Ichm Panów Pieczętarzów

takowe. Benedykta Piotrowska.

Ustnie y oczewisto proszony za pieczętarza od Jeymc Pani Benedykty Korwinowey Piotrowskiey Woyskowey

 y Pisarzowey Grodzkiey Wileńskiey do tego Testamentowego

Rozporządzenia na rzecz w niem wyrażoną uczynionego podpisuię się Antoni Żukowski Rotm[istrz] Miń[ski].

Oczewisto Proszony Pieczętarz od Osoby wyżey mianowaney do tego Testamentu podpisuię się Michał Świdziński.

Oczewisto proszony od Osoby wyżey mianowaney do tego Testamentu podpisuię się Wincenty Siedmiogrodzki.

Na boku zaś Sumpta Tryb[una]łu o Wo Xa Lit[ewskieg]o w Słowach następnych.

Roku Tysiąc Siedmset Trzydziestego Pierwszego Mi[esią]ca Marca

Dwudziestego Siódmego Dnia.

Comparendo personaliter w Tryb[una]le [ówn]ym Wo Xa Lit o Im Pan Michał Buynicki ten

Testament ad acta podał. Stefan Tarkowski Marszałek Tryb[una]łu o Wo Xa Lit o.

Który tu takowy Testament za podaniem onego przez wyż wyrażoną osobę

 iest do Xiąg Ziemskich Wo[iewódz]twa Mińskiego przyięty y wpisany.

 

A[ntoni] Świętorzecki  [Pisarz Ziemski Miński] ”

 

Józef Korwin Piotrowski , wojski i pisarz grodzki wileński + Benedykta Tymińska, majątek Hudy, Piotrowo alias Norzyce

Karol

Franciszek

Maciei

 

 

-          poz. 3 do 6a i 6b – Wywód Familii Urodzonych Piotrowskich herbu Korwin

     z 13.08. 1832 r. przeprowadzony w guberni Wileńskiej :

 

 ( Opracowanie własne, z zachowaniem oryginalnej pisowni -W.A.C. )

[ RGIA: 1343, 27, 2924, 6 do 7] – poniżej  fragmenty:

 

Wywod Familii Urodzonych

    Piotrowskich

Herbu        Korwin.

 

 

Roku Tysiąc Ośmset Trzydziestego Drugiego

 Miesiąca Augusta Trzynastego Dnia

 

 

Przed Nami, Ignacym Hrabią Zabiełłą, pełniącym Urząd Wileńskiego Guberńskiego Marszałka Dworu Jego

 Cesarskiey Mości, Kawalerem  i Kuratorem Prezyduiącym, oraz Deputatami z Powiatów, a mianowicie:

z Wileńskieo, Cezarym Sawickim y Kowieńskiego, Jacentym Mackiewiczem,

do przyjmowania y roztrząsania wywodów Szlacheckich obranymi, złożony został przy prośbie przez

Urodzonego Jana, syna Franciszka Piotrowskiego, wywod Familij Urodzonych Piotrowskich,

 w której wyraził, że familia Piotrowskich Szczycących się dostoynością szlachecką od najdawniejszych czasow,

 podług Świadectwa dziejow Kronikarzy Polskich używa  Herbu Korwin,

który w Dziele Kroniki Niesieckiego w Tomie II. folio 211. y w tomie III. folio 604. opisany iest następnie:

„Korwin Herb, w Polu czerwonem Kruk Czarny w lewą stronę obrócony, pierścień Złoty dziobem utrzymuiący,

stoi na pniu między tym leżącym,

u którego dwa sęki u gury, dwa u dołu - w hełmie trzy pióra Strusie”

Że zaś przodkami byli Szlachtą Starożytną, piastowali Urzęda y posiadali dobra dziedziczne,

a mianowicie, że z nich Józef Korwin Piotrowski, Woyski Czernichowski…..

 

….Na fundamencie przeto takowych zaprodukowanych dowodow, Rodowitość Starożytną Szlachecką

 familij Urodzonych Piotrowskich probuiących

 

-         My, Marszałka Guberńskiego Zastępca y Deputaci powiatowi,

 stosownie do przepisow w Dyplomacie pod rokiem 1785 Nayłaskawiej Szlachcie nadanym wyrażonych,

iemniey też pilnując się prawideł w Ukazach, a Rządzącego Senatu,

Rządowi Gubernskiemu Littemu [ Litewskiemu ] przesłanych,

        

Familią Urodzonych, a mianowicie, wywodzących się iako to:

         Jana, Regenta Sądu Gran. pottu [ powiatu ] Wileńskiego, Syna

Franciszka, wnuka Karola, prawnuka Józefa, Woyskiego

Czernihowskiego y Podwoiewodziego Wileńskiego z Synami:

Cezarym-Dominikiem-Konstantym, y Julianem-Leopoldem-Markiem,

Trójimiennym, Piotrowskich,

 

Za rodowitą y Starożytną Szlachtę Polską uznaiemy, ogłaszamy

y Onych na mocy Ukazu z 5.05.1801 Roku zastałego,

do Księgi Szlachty Gubernij Wileńskiej Klasy pierwszej

Zapisuiemy.

 

 

Działo się na Sesyi Deputacyi Wywodowey Szlacheckiey Wilenskiey w Wilnie.

 

Zgodność poświadcza Sekretarz Rsutdpodpis nieczytelny”

 

 

       * * * * * * * * *

 

Tabela do Wywodu z 1832 roku.

 

II  pokolenie

III  pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

 

 

Józef

wojski

czernihowski

+ Benedykta Tymińska

majątek

Norzyce

( Piotrowo )

 

Karol

 

Franciszek

 

Jan ur. 1762

Cezary Dominik Konstanty

Juliusz Leopold Marek

 

 

 

 

Franciszek I

 

 

Michał

Ignacy

 

Wincenty ur. 1794

 

Jan ur. 1796

 

Franciszek IV 1798

 

Stanisław 1800

 

Józef

Stanisław

 

Antoni

Adam

 

Franciszek V

 

 

Teodor

Mateusz ur. 1799

 

Tomasz ur. 1808

 

Adam

 

 

Maciej

Adam

Józef

 

Stanisław ur. 1798

 

 

Jan ur. 1762

Fabian

 

Franciszek VI

 

Tadeusz

 

 

 

- poz. 7c i 7d  - Wywód z 28.10.1874 roku (potwierdzony UKAZEM No  6435 z 9.11.1890 roku)

uzupełnia nam Wywód z 1832 roku o imiona synów Cezarego (Metryki z 1871 r. i 1874 i inne Zaświadczenia)

 i Juliusza (Metryki z 1877 r. i 1878 i inne Zaświadczenia):

 

IV pokolenie

V

Pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

Franciszek

Jan

Cezary Konstanty Dominik

Jan Paweł

 

Mieczysław Marcin

 

Juliusz Marek Leopold

Wywód z 31.03.1833 r. w gub. wileńskiej

Antoni

Kazimierz

Jan Ignacy

Józef Stefan

Stanisław

 

 Cała linia „Od Karola ” wygląda następująco:

 

I pokolenie

II pokolenie

III pokolenie

IV pokolenie

V pokolenie

VI pokolenie

VII pokolenie

VIII pokolenie

 

 

Tomasz 1848

 

 

Józef

 

 

Karol

 

 

Franciszek

 

 

Jan

Cezary Dominik Konstanty

Jan Paweł

Mieczysław Marcin

Juliusz Leopold Marek

Antoni

Kazimierz

Jan Ignacy

Józef Stefan

Stanisław

 

 

Tabela zbiorcza do WYWODÓW z 1817 i 1832 roku.  (I - VI pokolenie).

 

I pokolenie

ok. 1650

II  pokolenie

ok. 1675

III  pokolenie

ok. 1700

IV pokolenie

ok. 1730

V pokolenie

ok. 1760

VI pokolenie

ok. 1790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz

1648 r.

protoplasta rodu

 

 

 

 

 

 

 

Józef

wojski czernihowski,

wojski

i pisarz

grodzki wileński

+ Benedykta Tymińska

majątek Norzyce

( Piotrowo )

 

 

 

Karol

 

 

Franciszek

 

 

Jan ur. 1762

Cezary Dominik Konstanty

Juliusz Leopold Marek

 

 

 

 

Franciszek I

 

 

Michał

Ignacy

 

Wincenty ur. 1794

 

Jan ur. 1796

 

Franciszek IV 1798

 

Stanisław 1800

 

Józef

Stanisław

 

Antoni

Adam

 

Franciszek V

 

 

Teodor

Mateusz ur. 1799

 

Tomasz ur. 1808

 

Adam

 

 

Maciej

Adam

Józef

 

Stanisław ur. 1798

 

 

Jan ur. 1762

Fabian

 

Franciszek VI

 

Tadeusz

 

 

 

 

Samuel

Władysław

bezpotomny

 

 

Jan

Daniel

 

 

 

Jerzy

 

Kazimierz

Bazyli

Dominik

Antoni

Antoni

 

 

 

Franciszek II

Antoni

 

 

Mateusz

 

 

Jan

 

 

Andrzej

bezpotomny

 

 

Piotr

Józef

 

 

 

 

 

 

Jan

 

Kazimierz

Bazyli

Michał

 

Dominik ur. 1795

 

Antoni

 

 

 

Franciszek III

Benedykt

Wincenty

 

Joachim

 

 

Adam

Antoni

 

Władysław

 

 

 

Jerzy

 

 

 

Piotr

 

 

 

Antoni

bezpotomny

 

 

 

 

                                               Do góry

 

Powrót do linii genealogicznych